ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏଜେଣ୍ଟ |

 • ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏଜେଣ୍ଟ BBU |

  ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏଜେଣ୍ଟ BBU |

  ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର OBA, ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ଧଳାକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ |ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ ବିବିୟୁ, ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ହ୍ ening ାଇଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ବିବିୟୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଉତ୍ପାଦର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ ଶୁକ୍ଳତା ବ to ାଇବା ପାଇଁ ବୟନ, କାଗଜ, ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ରାସାୟନିକ ଯ ound ଗିକ |

 • ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ CXT |

  ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ CXT |

  ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ CXT, ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ହ୍ ening ାଇଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ CXT ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଉତ୍ପାଦର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ ଶୁକ୍ଳତା ବ to ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଯଥା ବସ୍ତ୍ର, କାଗଜ, ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ରାସାୟନିକ ଯ ound ଗିକ |

 • ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ ER-I ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ |

  ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ ER-I ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ |

  ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ ER-I ହେଉଛି ଏକ ରାସାୟନିକ ଯୋଗୀ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ବସ୍ତ୍ର, ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଏବଂ କାଗଜ ଉତ୍ପାଦନ |ଏହାକୁ ସାଧାରଣତ a ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ଧଳା କରିବା ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ରଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ |ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ DT, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ EBF ଅଛି |

 • ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ ER-II ନୀଳ ଆଲୋକ |

  ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ ER-II ନୀଳ ଆଲୋକ |

  ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ ER-II ହେଉଛି ଏକ ରାସାୟନିକ ଯୋଗ, ଯାହା ବୟନ, ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଏବଂ କାଗଜ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହାକୁ ସାଧାରଣତ a ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ଧଳା କରିବା ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ରଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ |

 • ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ 4BK |

  ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ 4BK |

  ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ 4BK, ଯାହା ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ହ୍ ening ାଇଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ 4BK ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଉତ୍ପାଦର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ ଶୁକ୍ଳତା ବ to ାଇବା ପାଇଁ ବୟନ, କାଗଜ, ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ରାସାୟନିକ ଯ ound ଗିକ |

 • ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏଜେଣ୍ଟ BA

  ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏଜେଣ୍ଟ BA

  ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ରାଇଟେନର୍ ଏଜେଣ୍ଟ୍ ବିଏ, ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ୍ ହ୍ ening ାଇଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ବିଏ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଉତ୍ପାଦର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ ଶୁକ୍ଳତା ବ to ାଇବା ପାଇଁ ବୟନ, କାଗଜ, ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ରାସାୟନିକ ଯ ound ଗିକ |