ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ |

 • ମାଷ୍ଟରବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରୁଟିଲ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ TiO2 |

  ମାଷ୍ଟରବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରୁଟିଲ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ TiO2 |

  ଉତ୍ପାଦର ବିବରଣୀ: ଆମର ଉଚ୍ଚମାନର ରୁଟିଲ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ TiO2 ର ପରିଚୟ, ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ଯାହାକି ମାଷ୍ଟରବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ |ଏହାର CAS NO ସହିତ |1317-80-2, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ରୁଟିଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ବ enhance ାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |ଆମର ରୁଟିଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାଷ୍ଟରବ୍ୟାଚ୍ ରଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସମାଧାନ ଖୋଜୁଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ |ଏହାର ଉନ୍ନତ ପର୍ଫୋ ...
 • ରବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ PVC ପାଇଁ ଆନାଟେଜ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ |

  ରବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ PVC ପାଇଁ ଆନାଟେଜ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ |

  ଆମେ ଆମର ପରିଚୟ ଦେଇ ଖୁସି |ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ |, ଆନାଟେଜ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ବହୁମୁଖୀ ଉତ୍ପାଦ |ଆମର ଆନାଟେଜ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ ly ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ପେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ |

  ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏnatase ଗ୍ରେଡ୍ ଅସାଧାରଣ ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉତ୍ପାଦ |ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଭିଜୁଆଲ୍ ଆବେଦନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଆବରଣ ସୂତ୍ରର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, କିମ୍ବା ଉନ୍ନତ ମୁଦ୍ରଣ ଗୁଣ ହାସଲ କରିବା, ଆମର ଆନାଟେଜ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ |ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ନିର୍ମାତା, ଚିତ୍ରକାର, ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଫଳାଫଳ ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ |

 • ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରୁଟିଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ |

  ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରୁଟିଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ |

  ଆମର ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ, ବହୁମୁଖୀ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦ ଜଗତକୁ ସ୍ୱାଗତ |ପେଣ୍ଟ, ପିଗମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫୋଟୋକାଟାଲାଇସିସ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ |

  ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନଲକ୍ କରିବାକୁ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |

 • ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ |

  ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ |

  ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ, ଆନାଟେଜ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ବହୁମୁଖୀ ଉତ୍ପାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆମେ ଖୁସି |ଆମର ଆନାଟେଜ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ ly ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ପେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ |

  ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆନାଟେଜ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଯାହାକି ଅସାଧାରଣ ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ |ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଭିଜୁଆଲ୍ ଆବେଦନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଆବରଣ ସୂତ୍ରର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, କିମ୍ବା ଉନ୍ନତ ମୁଦ୍ରଣ ଗୁଣ ହାସଲ କରିବା, ଆମର ଆନାଟେଜ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ |ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ନିର୍ମାତା, ଚିତ୍ରକାର, ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଫଳାଫଳ ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ |